Alapszabály

A Miskolci RC Modellező Egyesület

Alapszabálya

Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján létrehozták a

Miskolci RC Modellező Egyesület

elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

A 2011. március hó 26. napi alakuló közgyűlése és a 2011. május hó 20. napján tartott módosító közgyűlése  az alábbi Alapszabályt fogadta el.

I. Az egyesület adatai

1./ Az egyesület neve: Miskolci RC Modellező Egyesület

2./ Az egyesület székhelye: 3526 Miskolc, Kassai utca 70. 4/3.

3./ Az egyesület működési területe: Magyarország

4./ Az egyesület jogállása: önálló jogi személy

5./ Az egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú

6./ Az egyesület vezető tisztségviselői:

 • Elnök:                        Lerch Krisztián
 • Elnökhelyettesek: Siegel Csaba , Magi István

II. Az egyesület célja és feladatai

1./ Az egyesület céljai és feladatai:

Az Egyesület célkitűzései:

- modellezés, mint hobbi és szabadidősport, mind szélesebb körben való terjesztése.

- kezdő modellezők, érdeklődők technikai és tudás alapú támogatása.

- fiatalok szabadidejének a szabadban történő hasznos kitöltése, technikai tudásuk gyarapítása.

- nemzetközi szintű, versenyekre is alkalmas modellező területek kialakítása, üzemeltetése.

- találkozók, rendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása.

- modellezők támogatása az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülésben és eljutásban.

Az Egyesület feladatai:

- a kitűzött célok megvalósítása

- modellezősport népszerűsítése, bemutató napok, iskolai terjesztés, rendezvények megvalósítása, hagyományos és modern eszközök, Internet, elektronikus média felhasználásával üzemeltetésével.

- fejlesztésekhez, beruházásokhoz szükséges költségek megteremtése, támogatók, pártolók megkeresése

- pályázatok felkutatása, részvétel az elnyerhető támogatásokért

- megfelelő felületű és anyagminőségű, a verseny előírásoknak megfelelő pálya építése, üzemeltetése

- szükséges infrastruktúra létrehozása. üzemeltetése

- egyesületi tagok, pártoló tagok toborzása

2./ Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

3./ Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

4./ Az egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

5./ Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.

6./ Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti.

A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

7./ Az egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. A munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja az alkalmazottak felett. Az Elnök felett munkáltatói jogokat az a közgyűlés által kijelölt személy gyakorolja.

8./ Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján:

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5. kulturális tevékenység

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

9./ Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bármely magyar állampolgár részesülhet. A szolgáltatás igénybevételét pályázat formájában lehet kérelmezni az egyesülettől. A pályázatok elbírálása az Elnök, hatáskörébe tartozik.

Az egyesület által, céljai megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenység keretében szervezett olyan saját rendezvényen, melynek létszámkerete korlátozott, az abban történő részvételről az Elnök dönt.

Az egyesület által, céljai megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenység keretében szervezett olyan saját rendezvényen, melynek létszámkerete nem korlátozott, bárki részt vehet.

III. Az egyesület tagsága

1./ Az egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az egyesület létesítő okiratát ismeri és az egyesület Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, és az egyesület tagdíját rendszeres fizeti.

2./ A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem az Elnök által történő elfogadásával jön létre.

3./ Az egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

4./ Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
5./ Az Elnökség határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.
6./ A jelen Alapszabályban, a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag” kifejezés szerepel, csupán az egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló tagokra, illetve a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „pártoló tag”, illetve a „tiszteletbeli tag” kifejezést.
7./ Az egyesületi tagság megszűnik:

 • a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével;
 • a kilépés írásbeli bejelentésével;
 • kizárással;
 • törléssel;
 • ha az egyesület megszűnik.

8./ Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

9./ A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen, ha az egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

10./ Az Elnökség a tagsági viszonyt törléssel szűnteti meg, ha a tagnak három hónapnál régebbi tagdíjtartozása áll fenn, és azt a postai úton tértivevényes küldeményként kézbesített fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg a fizetési felszólításban rögzített határidőre sem.

11./ A pártoló tagi, illetve a tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

12./ A III. cikkely 8./ és 9./ bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

IV. A tagok jogai és kötelezettségei

1./ Az egyesület tagja jogosult:

 • részt venni az egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
 • a természetes személy tag személyesen vagy meghatalmazottja útján, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni
 • a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az egyesület vezető tisztségviselőit.

2./ Az egyesület tagja köteles:

 • az egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
 • az egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
 • a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.

3./ A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait személyesen, vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.
4./ Az egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

V. Az egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

1./ Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök, és a két Elnökhelyettes.

2./ Az egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.


3./ Az egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

4./ Az egyesület vezető tisztségviselője nem lehet aki a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó összeférhetetlenségi szabályainak nem felel meg, nevezetesen:

Kszt. 9.§. (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

VI. A Közgyűlés

1./ Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá 8 napon belül köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

2./ A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.

b) Az éves költségvetés meghatározása.

c) Az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.

d) Az Elnök, az Elnökhelyettesek és az Elnökség tagjainak megválasztása.

e) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása.

f) Az Elnök éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása. Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik.

3./ A közgyűlést az Elnök – vagy az általa megbízott Elnökségi tag – hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.
4./ A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a plusz egy fő jelen van.

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták és a megismételt Közgyűlés megtartására ugyanazon napon került sor. Amennyiben a megismételt Közgyűlés megtartására új napon kerül sor, úgy a tagok részére új meghívót kell kiküldeni.
5./ A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének – a jelenlévő tagok 2/3-ának – igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
6./ A Közgyűlés az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
7./ A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

8./ A Közgyűlés határozatait – az e) és f) pontok kivételével – nyílt szavazással hozza meg, míg, az (e) és f) pontok tekintetében titkos szavazással dönt. Amennyiben a szervezet tisztségviselőinek megválasztása során az adott tisztségre csak egy jelölt került állításra, úgy a tagok ebben a kérdésben nyílt szavazással is dönthetnek.

9./ Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul.

10./ A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon, postai úton közölni kell a határozat meghozatalától számított 30 napon belül. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

11./ Az egyesület évente közhasznúsági jelentést készít, melyet nyilvánosságra hoz a székhelyén illetőleg a telephelyén kihelyezett egyesületi hirdetőtáblán. Az egyesület működésével kapcsolatos okiratok és beszámolók, valamint a közhasznú szervezet minden szolgáltatásának közzététele ugyanezen a módon történik.

VII. Az Elnökség

1./ Az egyesület vezető szerve a 3 tagú Elnökség, amely az Elnökből, és a két Elnökhelyettesből áll. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos – vagy az Alapszabály VI. 8./ pontjában rögzített feltétel esetén nyílt – szavazással határozatlan időtartamra választja.

2./ Akadályoztatása esetén az Elnök általános helyettesei az Elnökhelyettesek. Feladatát az Elnök által meghatározottak szerint látják el.

3./ Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.

4./ Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

5./ Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

6./ Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 • az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,
 • az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.
 • az ügyrend elfogadása,
 • az etikai szabályok elfogadása,
 • tagfelvétel jóváhagyása,
 • az egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a pártoló tagi, illetve a tiszteletbeli tagi cím visszavonása.
 • az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,
 • döntés a közhasznú tevékenység igénybevételéről pályázat és korlátozott létszámkeretű saját rendezvény esetében,
 • döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

7./ A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

8./ Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható.

VIII. Az Elnök

1./ Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos – vagy az Alapszabály VI. 8. pontjában rögzített feltétel esetén nyílt – szavazással határozatlan időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

Az egyesület bankszámlája felett a rendelkezési jogot az Elnök és a két Elnökhelyettes közül bármelyik együttesen gyakorolja.


2./ Az Elnök hatásköre és feladatai:

 • az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett,
 • a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
 • az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
 • az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
 • éves beszámoló és közhasznúsági jelentés tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése
 • az Elnök megbízása, illetve munkamegosztás szerint képviseli az egyesületet,
 • a közhasznúsági törvény követelményei szerint nyilvántartja a testületek döntéseit, vezeti a Határozatok Könyvét,
 • az egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
 • gondoskodik az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba történő betekintésről bárki résézére, és köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
 • az Elnök a ráruházott jogokat és kötelezettségeket – a felelősséget, magát nem – részben vagy egészben az elnökség bármely tagjának átadhatja.
 • Az Elnök és a vezető szervek munkáját a személyi- és tárgyi feltételek biztosításával az értekezletek és megbeszélések technikai feltételeinek, valamint az adminisztráció és ügykezelési feladatok megszervezésével, végzésével, szervezési tevékenységével segíti,
 • végzi, illetve megszervezi az elnökség ülései jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek vezetését,
 • a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az érintettekkel, igazolható módon, postai úton, a határozat meghozatalától számított 30 napon belül történő közlése,
 • a Közgyűlés, illetőleg az Elnökség által meghozott határozatokat, pályázati kiírásokat közzéteszi az egyesület székhelyén, illetve a telephelyén kihelyezett hirdetőtáblán.

 

Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba és beszámolókba bárki jogosult betekinteni.

Az iratokba való betekintést az egyesület Elnökénél írásban kell kérelmezni. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, címét, illetőleg a betekinteni kívánt irat beazonosításra alkalmas megnevezését. Az egyesület elnöke 8 napon belül köteles a kért iratokat rendelkezésre bocsátani, illetőleg a kérelmező külön kérésére és költségére másolatot készteni.

IX. Az Elnökhelyettesek

1./ Akadályoztatása esetén az elnök általános helyettesei. Az Elnökhelyetteseket a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos – vagy az Alapszabály VI. 8./ pontjában rögzített feltétel esetén nyílt – szavazással határozatlan időtartamra választja tagjai sorából. Feladatát az Elnök által meghatározottak szerint látják el. Az egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetők.

Az Elnökhelyettesek az Elnökkel együttesen rendelkeznek a bankszámla felett.

2./ Amennyiben az Elnök munkaviszonyban áll az egyesülettel, felette a munkáltatói jogokat az Elnökhelyettes gyakorolja.

X. Az egyesület működése és gazdálkodása

1./ Az egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

2./ Az egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

3./ A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagdíjat minden hónapban – az adott hónapra arányos részt – előre, a tárgyhó 10. napjáig vagy egy évre előre az éves mértéket egy összegben, a szervezet Elnökénél készpénzben kell megfizetni – bevételi bizonylat ellenében. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
4./ Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

5./ Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
6./ Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincsen.
7./ Az egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

Az egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők az egyesület székhelyén, illetőleg telephelyén felállított hirdetőtáblán.
8./ Az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
9./ Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
10./ Az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
11./ Az egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók.
12./ Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
13./ Az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

XI. Az egyesület képviselete

1./ Az egyesületet képviseletére az Elnök, és a két Elnökhelyettes önállóan jogosult.

2./ Az egyesület bankszámlája felett az Elnök és valamelyik Elnökhelyettes együttesen jogosult rendelkezni.

XII. Az egyesület megszűnése
1./ Az egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.
2./ Megszűnik továbbá az egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
3./ Az egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
4./ A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

XIII. Záró rendelkezések

1./ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
2./ Az egyesület Alapszabályát a tagok, 2011. május hó 20. napján tartott Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.


3./
Az Alapszabály és a szükséges okiratok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnak történő benyújtásáról az Elnök gondoskodik.

 

Az egyesület 2011 július 25.-én jogerőre emelkedett.

Adószáma: 18271388-1-05

OTP Bank Nyrt.

Bankszámla szám: 11734073-20014490

TEÁOR: 9329 szabadidő és hobbi tevékenység.

Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység.
- az érmés játékok, játékautomaták üzemeltetése
- a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül)
- a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő)
- a sípályák üzemeltetése
- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás szerves részeként
- szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók
- a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin, öltözőszekrény, nyugágy stb.)
- táncterem, diszkó működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik a szórakoztatást célzó élő műsorok producereinek és impresszárióinak tevékenysége is, a művészeti és sporteseményeket kivéve (létesítménnyel, vagy anélkül)
- tűzijáték, fény- és hanghatású előadás tartása